Sprawozdanie z realizacji projektu POIiŚ

Dodano: 09 sierpnia 2019

Sprawozdanie z realizacji projektu POIiŚ

logotyp

Sprawozdanie z realizacji robót w ramach projektu POIiŚ pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ulicach Leszczyńskiej i Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

Kontrakt został zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez ich właścicieli.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

GZK
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi

Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi, gdzie instalowana jest sieć grawitacyjna i tłoczna, wykonywane są przewierty pod drogą powiatową oraz postępuje montaż sieci rozdzielczej o średnicy 160 mm. Jednocześnie w miejscowości tej wymieniana jest sieć wodociągowa. W najbliższych miesiącach prace, poza Sądzią, będą prowadzone również na ulicach Mieczysława Górnego, Adamowo i Leśnej w Krzycku Wielkim. Ponadto wznowione zostaną roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku. Zakończenie całego zadania wyznaczono na dzień 31 października 2019 roku. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I

Kontrakt został zakończony, trwa proces przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowany we własnym zakresie przez ich właścicieli.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II

GZK
Oczyszczalnia ścieków – montaż urządzeń technologicznych

Zakończono wszystkie roboty budowlane. Obecnie trwają czynności kontrole związane z działaniem nowych urządzeń technologicznych oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. W najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną rozruch nowych reaktorów SBR 3 i SBR 4, procedura odbiorowa w celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz czynności związane z uzyskaniem efektu ekologicznego.

Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik