500+ na każde dziecko

Dodano: 05 lipca 2019

500+ na każde dziecko

Od 01 lipca 2019r można składać drogą elektroniczną wnioski na świadczenia wychowawcze tzw. 500+

Od 01.08.2019r będzie można składać wnioski w formie papierowej – na drukach pobranych w OPS lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej : www.gov/web/rodz/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze lub stronie BIP Ministerstwa.

Komu przysługuje „500+”

świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w rodzinie do 18 r.ż., niezależnie od dochodu,
w przypadku samotnych rodziców wypłata świadczenia nie jest zależna od zasądzenia alimentów,
w przypadku urodzenia się w rodzinie nowego dziecka rodzic ma 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze – wtedy otrzyma świadczenie od miesiąca, w którym urodziło się dziecko, jeżeli termin nie zostanie zachowany otrzyma świadczenie od miesiąca złożenia wniosku,
aby otrzymać świadczenie na pierwsze /lub jedyne/ dziecko wniosek musi być złożony najpóźniej w m-cu wrześniu
Wnioski na pierwsze dziecko – jak i na kolejne składamy na jednym druku wniosku. Nie należy składać wniosków oddzielnie .

Ważne ! W roku bieżącym nie będą wydawane decyzje przyznające świadczenia 500+. OPS będzie przesyłał informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wobec powyższego prosimy o wpisywanie we wnioskach nr kont bankowych na które mają być przekazane świadczenia

Świadczenia będą przekazywane na konta niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku i przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę .

Świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 01 lipca 2019r /w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka/ i od 01.10.2019r do 31 maja 2021r w przypadku świadczeń już przyznanych.

01 lipca 2019 drogą elektroniczną , a od 01 sierpnia 2019r w formie papierowej składamy wnioski na „Dobry start”/300+/.

mgr Elżbieta Guć

Kierownik GOPS