Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak - Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice
Reprezentuje i zarządza Gminą Włoszakowice.
Kierownik Urzędu Gminy.
tel. 65 5252 999

Biuro Ogólne

Karolina Chlebowska - Sekretarz Gminy

Karolina Chlebowska
Sekretarz Gminy Włoszakowice
Zastępuje  kierownika Urzędu Gminy. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Kierownik Biura Ogólnego. 
tel. 65 52 52 997
Pokój 105

Joanna Poprawska
Sekretariat
Prowadzi sekretariat Urzędu, zapewnia obsługę organizacyjną Wójta i Sekretarza Gminy
tel. 65 52 52 999
Pokój 104

Marek Wodawski
Inspektor. ds. oświaty, ochrony zdrowia.
Informatyk
tel. 65 52 52 962
Pokój 106

Referat Finansowy

Monika Ławecka
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
Przygotowuje i kontroluje realizację budżetu Gminy
tel. 65 52 52 985
Pokój 118A

Biuro Księgowości Budżetowej

Karolina Nowak
Główna księgowa Urzędu Gminy
tel. 65 52 52 987
Pokój  118

Joanna Chomska
Inspektor
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, wynagrodzeń ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym
tel. 65 52 52 987
Pokój 118

Anna Roszak
Podinspektor
Obsługa księgowa GOSIR, pozyskiwanie dofinansowania zadań realizowanych przez gminę, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji
tel. 65 5252 987
Pokój 118

Biuro Księgowości Podatkowej

Danuta Poloszyk
Kierownik biura
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 65 52 52 977
Pokój 110

Magdalena Rękoś
Referent ds. obsługi kasy
tel. 65 52 52 978
Pokój 111

Justyna Przezbór
Referent ds. księgowości podatkowej
tel. 65 52 52 978
Pokój 111

Małgorzata Nowak
Referent  ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 65 52 52 976
Pokój 111

Romana Pitrowska
Podinspektor ds. wymiaru i windykacji opłat
tel. 65 52 52 976
Pokój 111

Biuro Obsługi Organów Gminy

Mirosława Poloszyk-Miś
Kierownik biura.
Inspektor. Zapewnia obsługę Rady Gminy, komisji, prowadzenie BIP oraz spraw informacji publicznych,  realizacja procesu legislacyjnego
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Barbara Dąbkowska
Radca prawny
tel. 65 52 52 974
Pokój 119

Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Mateusz Mroziński 
Kierownik biura
Podinspektor. Prowadzi sprawy z zakresu  gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i gospodarki lokalowej,
tel. 65 52 52 992
Pokój 117

Beata Gertych
Inspektor
Wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczenia o przeznaczeniu terenów, prowadzi sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
tel.65 52 52 991
Pokój 117

Bogusław Olejnik 
Geodeta
Przygotowuje decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości, prowadzi sprawy związane z rozgraniczeniem i numeracją porządkową nieruchomości oraz sprawy dot. Gminnej Spółki Wodnej
tel. 65 52 52 995
Pokój 116

Albert Cygan
Podinspektor
Prowadzi sprawy ochrony środowiska i zwierząt 
tel. 65 52 52 994
Pokój 116

Magdalena Fórmanowska
Podinspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 65 52 52 975
Pokój 117

Biuro Spraw Obywatelskich

Dorota Mierzyńska-Patrzała
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC
Kierownik biura
Rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, wydaje odpisy z ksiąg stanu cywilnego, prowadzi ewidencję ludności, sprawy meldunkowe
tel. 65 52 52 984
Pokój Nr 114

Maria Walkowska
Inspektor
Prowadzi ewidencję przedsiębiorców, wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu i organizację imprez masowych
tel. 65 52 52 960
Pokój 113

Beata Grzesiecka
Inspektor
Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności
tel. 65 52 52 960, Pokój 113

Piotr Wiązania
Referent
Prowadzi sprawy wojskowe oraz z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ppoż i kontroli zarządczej
tel. 65 52 52 990