Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: 09 lipca 2019

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 18 marca 2019 r. Rada Gminy Włoszakowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 maja 2019 r.

są następujące:

  • 13,50 zł/ 1 mieszkańca/ 1 miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 25,00 zł/ 1 mieszkańca/ 1 miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

Zgodnie z art. 6m ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia13 września 1996r.(t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.  Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. przed 15 czerwca 2019 r.

Uwaga !!! w zawiadomieniu będzie podany nowy numer konta bankowego dla każdego właściciela nieruchomości.

Czynnikiem wpływającym na zmianę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zarazem największym comiesięcznym wydatkiem jest koszt zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, do którego Gmina Włoszakowice zobligowana jest dostarczać zmieszane odpady komunalne (RIPOK). Koszt ten jest składową dwóch czynników: ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w danym miesiącu z terenu całej gminy oraz ceny za zagospodarowanie tego rodzaju odpadów. Dotychczas cena zagospodarowania tony odpadów wynosiła 300,08 zł/tonę, natomiast od tego roku wynosi 400zł/tonę. Z roku na rok, systematycznie wzrasta ilość oraz koszt wytwarzanych i odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.

W wyniku przeprowadzonej symulacji wydatków, które Gmina Włoszakowice będzie musiała zrealizować do końca 2019 r. w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niemożliwym stanie się ich pokrycie przy dotychczas obowiązujących stawkach opłaty, które to uchwalone zostały w roku 2016, przy uwzględnieniu cen obowiązujących w tamtym czasie. Zatem zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Włoszakowice zobowiązana była do zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak aby możliwym było pokrycie wszystkich kosztów ze środków uzyskanych z opłat od właścicieli nieruchomości.

Obowiązywanie nowych stawek od miesiąca maja 2019 r. zapewni zrównoważenie się wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym.

Małgorzata Nowak
Referent ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania